Regulamin reklamacji

Reklamacja – wstęp.

Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, należy spisać protokół szkody w obecności dostawcy/kuriera, a następnie skontaktować się ze sprzedawcą pod numerem telefonu: 503332334.

Po dokonaniu płatności i otrzymaniu pokwitowania odbioru przesyłki, Klient ma możliwość zapoznania się z zwartością przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową proszę sporządzić w obecności kuriera protokół, który będzie stanowił podstawę późniejszej reklamacji, przeprowadzonej zgodnie z procedurą reklamacyjną.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi wyłącznie za wady fizyczne i prawne towaru. Z uwagi na rodzaj towaru (towar żywy – rośliny), nieznaczne odstępstwa od normy w zakresie rozmiaru, kształtu, rozgałęzień i listowia nie uznaje się za wady towaru. Za wady towaru nie uznaje się również obumarcia całkowitego lub częściowego roślin oraz choroby roślin, wskutek nieprawidłowego nasadzenia, pielęgnacji lub ulokowania w miejscu nieodpowiednim, tj. niezgodnego z zaleceniami Sprzedawcy.

Sprzedawca nie odpowiada za działanie siły wyższej (powódź, pożar, wojna itp.) oraz za działanie Kupującego i podmiotów trzecich, które spowodowało wystąpienie wady, a było niezgodne
z zaleceniami Sprzedawcy odnośnie pielęgnacji, nasadzenia i opieki nad sadzonkami, a także wady sadzonek (uszkodzenia) powstałe wskutek działania bezprawnego (przestępstwo, wandalizm itp.)

Sprzedawca udziela 2- letniej gwarancji na zakupiony towar na następujących zasadach:

 • Jeżeli zakupiony u nas towar (sadzonka) obumrze całkowicie lub zachoruje w terminie 0-3 miesiąca od chwili zakupu i do zdarzenia dojdzie z przyczyn niezawinionych przez Kupującego, Sprzedawca zwróci 50% ceny sadzonki w formie rabatu na następne zakupy takiego samego rodzajowo towaru,
 • Jeżeli do zdarzenia dojdzie pomiędzy 3-12 miesiące, Sprzedawca zwróci 20% ceny, a pomiędzy 12-36 miesiącem, 10% ceny, na zasadach jak wyżej.
 • Gwarancja obejmuje wyłącznie sprzedaż detaliczną dla Konsumenta i nie dotyczy przypadków, kiedy zakup został dokonany w ramach promocji lub wyprzedaży. Gwarancji nie podlegają również sadzonki, które zostały zniszczone przez podmioty trzecie, zniszczone wskutek nieprawidłowego nasadzenia, pielęgnacji lub ulokowania, a także wskutek działania siły wyższej (pożar, powódź, ulewne deszcze itp.). Koszt przesyłki odesłania oraz przesłania towaru nowego, pokrywa Kupujący.
 • Każda reklamowana na podstawie gwarancji sadzonka może podlegać wymianie gwarancyjnej tylko raz. W pozostałych przypadkach, klient ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi, zgodnie z niniejszym regulaminem.

Procedura reklamacji (gwarancyjnej i z tytułu rękojmi):

 1. Reklamacja może zostać złożona:
  • pisemnie na adres: ul. Prosta 195, 44-203 Rybnik,
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.iglaki.net@sadzonki.org.
 2. Wraz ze złożoną reklamacją, wadliwy towar proszę dostarczyć pod adres: ul. Prosta 195, 44-203 Rybnik. Do towaru proszę załączyć szczegółowy opis reklamacji, w którym należy wskazać powód reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości lub wady, żądanie Klienta oraz dane kontaktowe składającego reklamację wraz z numerem rachunku bankowego. Dodatkowo zaleca się dołączenie materiału fotograficznego wskazującego na wadę/nieprawidłowości, oraz wskazać, czy podstawą reklamacji jest rękojmia czy gwarancja, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. W przypadku skorzystania z reklamacji gwarancyjnej, konieczne jest przesłanie materiału fotograficznego obejmującego roślinę i miejsce jej ulokowania.
 3. Składając reklamację, Klient jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na swój koszt na wyżej wskazany adres. Jeżeli dostarczenie towaru na adres Sprzedawcy byłoby nadmiernie trudne, Klient zobowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, w którym towar się znajduje.
 4. Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania wraz z reklamowanym towarem. O wyniku rozpatrzonej reklamacji, Sprzedawca poinformuje Klienta mailowo lub telefonicznie. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy do reklamacji w 30-dniowym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 5. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w terminie 7 dni roboczych od dnia jej rozpatrzenia, w zależności od podjętej decyzji, Sprzedawca dokona wymiany towaru na nowy, naprawy lub zwróci cenę sprzedanego towaru. W przypadku uwzględnienia reklamacji i wymiany towaru na nowy, naprawy lub zwrotu ceny, koszty związane z przesyłką lub bezpośrednimi oględzinami w miejscu udostępnienia towaru, ponosi Sprzedawca. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji z tytułu gwarancji powoduje przyznanie odpowiedniego rabatu w stosunku do upływu czasu od dokonania zakupu, oraz jego uwzględnienie przy zamówieniu towaru podobnego.
 6. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, Sprzedawca w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji dostarczy Klientowi reklamowany towar wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji na koszt Klienta. Negatywne rozpatrzenie reklamacji implikuje konieczność pokrycia kosztów Sprzedawcy związanych z dojazdem do miejsca udostępnienia towaru. Koszt dostarczenia towaru do Sprzedawcy nie jest zwracany w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep.iglaki.net@sadzonki.org lub telefonicznie: 503332334. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Odstąpienie od umowy


Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (tj. z dnia 09 marca 2017r.), Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru bez podawania przyczyny i dołączenie do niego oryginału paragonu, jeżeli sprzedaż miała miejsce poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Prawo odstąpienia nie dotyczy tzw. towaru „wrażliwego” tj. roślin z krótkim terminem użycia (nasadzenia), roślin z odkrytymi korzeniami, oraz roślin które zostały połączone z glebą (nasadzone), dlatego też z uwagi na fakt, iż 90% sprzedawanego towaru to towar „wrażliwy, Sprzedawca udziela gwarancji na zakupiony towar, a także odpowiada z tytułu rękojmi.  

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

 • pisemnie na adres: ul. Prosta 195, 44-203 Rybnik;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.iglaki.net@sadzonki.org;


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Zwracany towar musi być w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością. Do towaru Klient jest zobowiązany dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz podać numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazany zwrot ceny. Towar powinien zostać przesłany przesyłką kurierską, odpowiednio zabezpieczoną, na koszt Klienta lub dostarczony bezpośrednio do siedziby Sprzedawcy, również na koszt Klienta.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania towaru, Sprzedawca sprawdzi stan zwracanego towaru. Jeżeli towar nie będzie nosił śladów użytkowania (uszkodzenie, zniszczenie, oryginalne opakowanie z pełną zawartością), Sprzedawca na podany numer rachunku bankowego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia dokona zwrotu ceny towaru.

Jeżeli zwrot towaru zostanie odrzucony ze względu na uszkodzenie towaru przez Konsumenta lub oznaki użytkowania, Sprzedawca przekaże na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu towaru. W terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia na wskazany adres zwrotny towar zostanie odesłany na koszt Klienta.

Regulamin wchodzi w życie 01 sierpnia 2017r. i ma zastosowanie do transakcji dokonanych po tej dacie.